شرکت فرشتگان آرامش|اعزام پرستار|پرستار سالمند|پرستار کودک

مسئولیت های یک پرستار کودک

دوشنبه 4 اردیبهشت 1396 (16:09)

زمانی که والدین یک کودک تصمیم به گرفتن پرستار برای کودک خود میگیرد چالش بزرگ آن داشتن پرستار باتجربه، قابل اعتماد و مسئولیت پذیر است چرا که رفتار افراد با کودک در شکل گیری شخصت کودک نقش بسزایی دارد.
اولویت اول در پرستاری ایمنی کودک می باشد، پرستار کودک مسئولیت دارد از نظر فیزیکی از کودک مواظبت کند و مراقب آن باشد تا کودک دست به اشیاء خطرناک نزند.
نوع و میزان مسئولیت پرستار بستگی به سن کودک دارد،مسئولیت پرستار نوزاد بسیار دقیق و حساس است به موقع به او غذا بدهد غذا دادن نوزاد بعلت رشد آن بسیار مهم می باشد، نوزاد را تمیز نگه دارد پوشک و لباس او را تعویض کند ،او را بخواباند و از آنجایی که نوزادان صحبت نمی کند زمانی که گریه می کنند پرستار باید مفهوم گریه کردن نوزاد که او گرسنه است ،بیمار است و.... را بفهمد.
مسئولیت پرستار کودک نیز بسیار حساس می باشد چرا که کودک در حال رشد می باشد و پرستار مسئولیت دارد به غیر از غذا دادن ،خواباندن،حمام کردن و تعویض لباس  به او آموزش های لازم برای رشد ذهنی و آموزش نظم و انضباط ،خواندن و نوشتن او بدهد ،با او بازی کند و فعالیت های شاد و مفرح انجام دهد ،او را به گردش و تفریح ببرد ،هنگام تماشا برنامه های تلویزیون را تحت نظر داشته باشد و محدودیت در آن داشته باشد و همچنین اگر کودک به مدرسه میرود در تکالیف او کمک کند.
از آنجایی که نگهداری از کودک موجب بهم ریختگی منزل می شود، پرستار مسئولیت دارد کارهای کوچک منزل را انجام دهد و محیط خلوت و تمیز را برای کودک فراهم کند. پرستار مسئولیت اینکه در منزل به گردگیری ،جارو کردن و...را ندارند مگر اینکه والدین از او درخواست نمایند.
مسئولیت پرستار کودک بیمار نیز دشواری های خاص خود را دارد، پرستار کودک باید داروهای او را به موقع به او بدهد،محیط آرامی را برای او فراهم آورد.